Privacy & Cookie policy.

Introductie

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bedaf Stallenbouw BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer(s)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bedaf Stallenbouw BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het leveren van overeengekomen diensten en producten
 2. Het leveren van ondersteuning en advies
 3. Het verzenden van facturen en ontvangen van betalingen.
 4. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 5. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 6. Bedaf Stallenbouw BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 7. Bedaf Stallenbouw BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
 8. Tot slot verwerkt Bedaf Stallenbouw BV bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden.
 • Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan Bedaf Stallenbouw BV zijn verbonden.
 • Bezoekers van onze website www.bedafstallenbouw.nl.

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?

Bedaf Stallenbouw BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. Waar persoonsgegevens van sommige diensten al na 7 jaar niet meer bewaard hoeven te worden, verlenen wij ook adviesdiensten waar u als klant vertrouwd op een langere bewaartermijn. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.

Verwerking: Klantbeheer

Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Middels het contact formulier of de website of indien u Bedaf Stallenbouw BV zelf een mail stuurt of tijdens een bezoek aan onze showroom waaruit blijkt dat u meer informatie over onze producten wenst, gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven. 

 • Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer

Verwerking: personeels-, salarisadministratie & -advisering

Voor deze verwerking geldt de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren. Overige gegevens (bijvoorbeeld in het kader van advisering) worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties te communiceren. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door u zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming heeft gegeven.

 • Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Locatiegegevens (IP-adres bijv.)
 • Beeld- en geluidsopnamen

Met wie delen wij uw gegevens?

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedaf Stallenbouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Bedaf Stallenbouw BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Bedaf Stallenbouw BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen. Bedaf Stallenbouw BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor reclamedoeleinden.

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij – alleen met uw toestemming - uw gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

Categorie derden Naam / Beschrijving Doel
Belastingdienst Belastingdienst Voor het doen van omzetbelastingaangifte
Financieel dienstverleners Pensioenfondsen / -verzekeraars Loonopgaven
Arbodiensten Diverse arbodiensten Verzuimmeldingen
Accountantskantoren accountant Wettelijk verplicht

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Op deze website worden analytische cookies gebruikt: met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, met het oog op verbetering van onze diensten. Lees hier de Privacy policy van Google.

U bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedaf Stallenbouw BV . Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bedafstallenbouw.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Bedaf Stallenbouw BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen van privacyverklaring

Bedaf Stallenbouw BV is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Bedaf Stallenbouw BV verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Bedaf Stallenbouw BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij Bedaf Stallenbouw BV.

Graag samenwerken voor je volgend project ?

BEDAF Stallenbouw BV

Openingstijden

 • maandag - vrijdag: 8.00u - 12.00u en 13.00u - 17.00u op afspraak
  tussen 12.00 en 13.00 gesloten
  zaterdag: 8.00u - 12.00u op afspraak
  zondag - feestdagen: gesloten
  vrijdagmiddag 19-7-2024 tm 11-8-2024 gesloten ivm bouwvak

  andere tijden op afspraak

  BEZOEK en LEVER&AFHAAL ADRES : TURFPAD 1 4885 JM ACHTMAAL (zie kopje nieuwbouw)

  Wij nemen graag voldoende tijd om een klant van informatie te voorzien daarom vragen wij u vriendelijk om een afspraak te maken om ons te bezoeken, op deze manier ontstaan er geen wachttijden en kunnen wij iedereen goed van dienst zijn! Alvast bedankt voor het maken van een afspraak!
 • VRIJDAG 19-7-2024 MIDDAG TM 11-8-2024 GESLOTEN IVM BOUWVAK VAKANTIE
 • KvK Breda : 20125577
  BTW nr : NL815852149 B01 (Nederland)
  BTW nr : BE 0758 668 672 (België)
 • Rabobank NL : NL19RABO 0160581370 (BIC: RABONL2U)
  Crelan België: BE37 8600 1093 6528 (BIC: NICABEBB)